Tarieven

TARIEVEN FYSIOTHERAPIE en TRAINING 

Bent u niet of onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie, dan gelden de volgende tarieven voor een behandeling (laatste aanpassing 1-1-2024):

FYSIOTHERAPIE Bedrag Tijdsindicatie
Screening (zonder verwijzing) € 15,50 10 min*
Intake en Onderzoek na screening € 45 30 min*
Screening en intake/onderzoek  € 60,50 40 min*
Intake en onderzoek na verwijzing € 55 30 min*
Second Opinion / Eenmalig onderzoek € 80 60 min**
Behandeling Fysiotherapie € 41,50 30 min*
Manuele therapie € 51,50 30 min*
Groepsbehandeling 2-4 personen € 38 60 min*
Groepsbehandeling 5-10 personen € 36 60 min*
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen € 60 45 min*
Telefonische zitting € 20  
Toeslag voor behandeling aan huis € 15  
Toeslag voor behandeling in inrichting € 15  
Toeslag voor éénmalige behandeling op de werkplek € 15  
Verslaglegging aan derden, half-uurtarief € 45  
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie 100%  
* Inclusief administratietijd

** Inclusief administratietijd en verslag naar aanvrager (patiënt, arts, fysiotherapeut, etc)

TRAINING Bedrag Tijdsindicatie per training
Fysiofitness: maandabonnement 1x/week € 31 60 min
Fysiofitness: maandabonnement onbeperkt € 42 60 min
Personal training € 80 60 min

Verklarende woordenlijst:

Screening

De screening is een kort contact tussen de fysiotherapeut en de patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut gaat. Gedurende de screening inventariseert de fysiotherapeut de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt.

Intake en onderzoek na screening

Tijdens de intake en onderzoek na screening voert de fysiotherapeut bij een nieuwe indicatie een intake en een fysiotherapeutisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De fysiotherapeut informeert/adviseert de patiënt.

Screening en intake en onderzoek

Tijdens de screening en intake en onderzoek voert de fysiotherapeut bij  een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut gaat, een screening, intake en een fysiotherapeutisch onderzoek uit op één dag en stelt een behandelplan op.  De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

Intake en onderzoek na verwijzing

Tijdens de intake en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts. Intake en onderzoek na verwijzing kan alleen in rekening worden gebracht indien voor dezelfde aandoening geen screening bij directe toegang heeft plaatsgevonden.

Eenmalig onderzoek

Het eenmalig onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het (be)handelbeleid en de fysiotherapeutische  (on)mogelijkheden.  Het eenmalig onderzoek kan niet worden opgevolgd door een zitting voor dezelfde aandoening. Tenzij een arts na de schriftelijke rapportage verwijst voor behandeling fysiotherapie. Er zal dan altijd gestart moeten worden met intake en onderzoek na verwijzing.

Een eenmalig onderzoek kan alleen geleverd worden indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan: –  er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer   voor een onderzoek; –  er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de zorgverlener aan de verwijzer.

 Individuele zitting reguliere fysiotherapie

De individuele zitting reguliere fysiotherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

Groepsbehandeling Reguliere zitting Fysiotherapie

Behandelingen fysiotherapie in groepsverband worden enkel uitgevoerd binnen een geprotocolleerd revalidatietraject. Het vermelde tarief is per persoon per uur en is exclusief de via een deelnemerscontract vooraf met jou overeengekomen eigen bijdrage voor onderdelen niet-fysiotherapeutische zorg.

Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen

De lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen is bedoeld voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen. De indicatie(s) en de situatie van de patiënt zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om de interventie in een reguliere individuele zitting uit te voeren. Complexe en meervoudige zorgvragen zijn de aandoeningen en situaties, zoals hieronder omschreven:   –  meervoudig gehandicapten (lichamelijk en geestelijk); –  cerebro vasculair accident (hemiplegie/diplegie en tetraplegie, eerste  jaar aansluitend aan het accident; –  dwarslaesie; –  centrale ruggenmergaandoeningen (bijvoorbeeld MS, ALS,  poliomyelitis); –  spierdystrofie (vanaf 18 jaar); –  spina bifida (vanaf 18 jaar); –  cystische fibrose; –  Ziekte van parkinson vanaf 5 jaar na diagnosestelling.

Telefonische zitting

De telefonische zitting is een telefonisch contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:  –  er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij  ook één-op-één behandelingen plaatsvinden. –  de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting; –  de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in  overleg met de patiënt en op een speciaal daarvoor tussen de  zorgverlener en patiënt afgesproken tijdstip.

  Toeslag voor behandeling aan huis

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan een toeslag voor behandeling aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan: –  de behandeling vindt buiten de praktijk, bij de patiënt thuis, niet zijnde  een WTZi toegelaten instelling, plaats; –  de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag aan huis te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden.

Toeslag voor behandeling in een instelling

In het geval de zorgverlener de patiënt in een tot de WTZi toegelaten instelling behandelt, kan een toeslag voor behandeling in instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan: –  de behandeling vindt buiten de praktijk, in een tot de WTZi toegelaten   instelling, plaats; –  de toeslag kan per  patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag in een instelling te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;  –  de toeslag kan niet in rekening worden gebracht als er in de instelling een behandelruimte is voor fysiotherapie.

Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek

In het geval de zorgverlener de patiënt eenmalig op de werkplek behandelt, kan een toeslag voor behandeling op de werkplek in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan: –  de behandeling vindt buiten de praktijk, op de werkplek, plaats;

Verslaglegging aan derden

Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

Bij het niet nakomen van een afspraak fysiotherapie kan niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar. De tijd is door de fysiotherapeut echter voor u gereserveerd. De niet nagekomen afspraken na een eerste attendering, worden voor het afspraaktarief aan u gefactureerd.

Tape en braces 

De kosten van de tape en braces die tijdens de behandelingen gebruikt wordt, worden in de meeste gevallen niet door de zorgverzekeraar vergoed. De kosten ervan worden bij u in rekening gebracht.

Huur oefenmateriaal

Ter ondersteuning van uw revalidatie kunt u materiaal van de praktijk huren. U betaald hiervoor een borg en een weektarief. Tarieven kunt u vinden in de webshop.